De wereld van chinese geneeskunde

TCM Beroepsvereniging

Wetgeving

Nederland

In Nederland is er nog geen wettelijke erkenning van TCM of acupunctuur maar ook gelden er geen beperkingen. Het valt onder de vrije beroepen en wordt in grote mate vergoed door de aanvullende zorgverzekering indien de beoefenaar lid is van een beroepsvereniging. De manier van vergoeding kan hierin erg variëren. Chinese kruiden worden geclassificeerd als voedsel en voedingssupplementen en kunnen ingevoerd worden zonder registratie of notificatie. Deze producten echter worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. [bron: etcma.org]

Sinds 2016 staan alle alternatieve geneeswijzen onder toezicht van de Inspectie voor gezondheidszorg. Acupunctuur is vrijgesteld voor belasting indien de behandelaar voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor. Met name een geldig diploma in zowel de acupunctuur als Westers Medische basiskennis.

Een professionele standaard

Beroepsverenigingen

NVA - Nederlandse Vereniging Acupunctuur

De NVA bestaat sinds 1977 en is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en studenten in acupunctuur in Nederland.  De NVA is vertegenwoordiger en dienstverlener voor zijn leden.  Daarnaast zet de vereniging zich ook in voor de erkenning van acupuncturisten als therapeuten.

Zhong

Zhong is een Nederlandse vereniging voor Traditioneel Chinese Geneeskunde.  Het is sinds 1993 de beroepsvereniging voor therapeuten met een HBO-diploma in het veld van TCM.

NBCG Yi

NBCG Yi werd opgericht in 2006 and is sinds 2008 lid van de Wereld Federatie van Acupuncture en Moxibustie Verenigingen (WFAS).  Ze focussen op therapeuten die hun opleiding hebben genoten in China hoewel ze ook diegene welkom heten die in Nederland zijn opgeleid.

TCMNed

TCMned is een beroepsvereniging ontstaan uit een kring van TCM-therapeuten die in het bezit zijn van een universitaire diploma of een diploma gelijkwaardig aan HBO niveau op het gebied van Traditional Chinese Medicine (TCM).  De therapeut kan één of meerdere van de volgende behandelingen aanbieden: acupunctuur, tuina, cupping en het voorschrijven van Chinese kruiden. De vereniging is voortgekomen uit de behoefte om de Chinese cultuur binnen deze geneeswijze hoog te houden, waarbij alle nieuwe ontwikkelingen over Chinese geneeskunde van de TCM universiteiten in China gevolgd en geïntegreerd worden.

NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

De NAAV werd opgericht in 1973 als een vereniging voor tandartsen / artsen voor acupunctuur in Nederland. Zij zijn de enige vereniging die exclusief is voor tandartsen en artsen. De NAAV is een gemeenschap voor doktoren die acupunctuur beoefenen en is het contact punt voor professionele en sociale zaken betreffende het uitvoeren van acupunctuur onder doktoren.

VBAG - Vereniging ter bevordering van de alternatieve geneeswijzen

De VBAG werd opgericht in 1984 om de kwaliteit van complementaire geneeskunde in Nederland te verbeteren en beschermen. VBAG is ook een beroepsvereniging voor therapeuten die afgestudeerd zijn aan een VBAG erkende opleiding.

rBCZ - Register Beroepsoefenaren complementaire zorg

De Stichting RBCZ is een organisatie van therapeuten die werken in de complementaire en alternatieve zorgsector. Zij bieden de mogelijkheid zich te registreren voor kwalificatie en voorzien actuele en betrouwbare informatie voor de geregistreerde beoefenaars.

We Will Help You Every Step Of The Way

“Een vereniging van personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen”

Wetgeving

België

België heeft bijna 30 jaar geschiedenis met de acceptatie en legalisering van TCM.  In 1987 had men reeds veelbelovende resultaten in het veld van de complementaire geneeskunde. Ondanks die resultaten duurde het ongeveer 20 jaar om het gesloten medische veld te veranderen.  In 1999 kwam de Colla Wet die voorziet in de installatie van vier commissies voor respectievelijk homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie.  De wet richt zich er op toe om patiënten te beschermen door standaardisatie van onderwijs en het onderscheiden van ongekwalificeerde beoefenaren.  Deze standaard wordt bepaald door een commissie en zal beschermd worden bij wet.  De wet verwacht ook dat federaties helpen bij de organisatie van wetenschappelijk onderzoek.  Sinds 2005 is de commissie geïnstalleerd en start het nodige werk om de 4 beroepen te bestendigen. [bron: etcma.org]

Acupunctuur valt onder de niet-conventionele praktijken.  De niet-conventionele praktijken worden door de wet Colla gedefinieerd als “het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften en voorwaarden”.   Eind 2012 kwam de overheid met een advies van de Kamer voor acupunctuur betreffende het opleidingsniveau om het vereiste profiel in de acupunctuur te behalen.  [Download BEL – Advies mbt vereiste opleidingsniveau acupunctuur] of neem een kijkje op de website van de Federale Overheidsdient Volksgezondheid.

Een professionele standaard

Beroepsverenigingen

ABADIC - Association Belge des acupuncteurs diplomés de chine

ABADIC is een beroepsvereniging voor acupuncturisten en is lid van ETCMA en WFAS. Zij werden officieel erkend op 10 februari 2003. Zij zijn gelinkt aan de Europese branche van het Shanghai College of TCM.

BAF - Belgian Acupuncturs Federation

BAF is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in België en werd opgericht in 1982.  De organisatie werd als zodanig erkend door de Raad van State op 14 september 1998 en bij Koninklijk besluit op 10 februari 2003.

BVGA - Belgische Vereniging van Geneesheren acupuncturisten

BVGA werd opgericht in 1973.  Ze zijn een belangrijke tussenpersoon voor autoriteiten betreffende de wettelijke aspecten van het beroep van acupunctuur.  Hun overtuiging is dat acupunctuur een medisch handelen is en daarom ook enkel beoefend mag worden door iemand die een Westerse diagnose kan stellen alvorens acupunctuur uit te oefenen als een geschiikte therapie voor het probleem.

Eufom

Eufom is een Belgische beroepsvereniging voor acupuncturisten.  Zij zijn onderdeel van ETCMA.  Hun doel is zich te mengen in discussie omtrent acupunctuur en het zetten van normen binnen het acupunctuur onderwijssysteem.  Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.  Het verdedigen van de belangen van hun leden.  Het verdedigen van acupunctuur binnen het zorgstelsel zowel nationaal als op Europees niveau.

We Will Help You Every Step Of The Way

“Voor de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van onze leden”