B – Vechtsport

Aanraders!

Conor McGregor – Notorius

Lin Chao Zhen – Fu Zhen Song’s Dragon Bagua Zhang

CS Tang – The Mysterious Power of Xingyi Quan

Jwing-Ming Yang – Analysis of Shaolin Chin Na

Alexandre Paiva – Brazilian Jiu – Jitsu

I. Sde-Or – Krav Maga