B – Qigong

Aanraders!

Roel Jansen – Stilte in jezelf

Lam Kam Chuen – The Qigong Workbook for anxiety

Peter den Dekker – The dynamics of standing still

Anne Hering – Zhineng Qigong

Yan Lei – Instant Health: The Shaolin Qigong Workout for Longevity

Zhongxian Wu – Chinese Shamanic Cosmic Orbit Qigong

Tianjun Liu, Kevin Chen – Chinese Medical Qigong

Tianjun Liu, Xiao Mei Qiang – Chinese Medical Qigong

Stuart Alve Olson – Qigong Teachings of a Taoist Immortal

Chinese Health Qigong Association – Ba Duan Jin